BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ HERCEG - JANUÁR 22.

'HA BOLDOG AKARSZ LENNI, TÉGY MÁSOKAT BOLDOGGÁ.'

Batthyány-Strattmann László 1870. október 28-án született Dunakilitin. Gyermekkorát sorscsapások és nélkülözés határozzák meg.

Hite mély, bensőséges, élő és gyermeki. Hétköznapjai szerves részévé vált hitéletét Szűz Mária dicsőítése és a Szent Eukarisztia szeretete járja át. Nála Isten nem absztrakt ötlet vagy elképzelés, hanem igenis valós és jelenlévő. Szívesen imádkozott rózsafüzérrel. Sok fényképen láttam, ahol - ha az ember tudja, mit keresse - látható, hogy éppen rózsafüzérrel imádkozik. Teszi mindezt úgy, hogy kezét elrejti, hogy ne lehessen látni. Az imában erőt lát, mely megtanítja az embereket szeretni, s Istennel köti őket össze. X. Pius pápa 1905-ös áldozás-dekrétuma óta minden nap áldozott. Naplójába ezt írta: 'Istennek hála! Ma, Szűz Mária ünnepének napján ismét el tudtam menni a szentmisére, és áldozni is tudtam. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor az úgy nem is igazi nap. És az áldozás a nap legszebb pillanata!'

Batthyány-Strattmann László 1931. január 22-én hal meg, szinte szentként. Halála előtt egy nappal családját arra kéri: 'Vigyetek ki az erkélyre, hogy onnan kiálthassam a világba, milyen jó is az Isten!' Schioppa nuncius akkor ezt írja a Szentatyának: 'Az emberek szentnek tartják a herceget, s higgye el Őszentsége, tényleg az.'

János Pál pápa a 'ferences' herceget, a 'szegények orvosát' oltáriszentségbe emeli. Ausztria és Magyarország egy Boldoggá avatott férfival lett gazdagabb, aki egy személyben volt férj, családapa és példamutató orvos.

Végrendeletében a következőt olvashatjuk: 'Életem egyik fő célja volt, hogy tevékenységemmel a szenvedő emberiséget szolgáljam, s ily módon Istennek tetsző dolgokat hajtsak végre.' II. János Pál pápa így nyilatkozik a Boldoggá avatott Batthyányról: 'Nemes ősei gazdag örökségét arra használta, hogy a szegényeket térítésmentesen kezelje, és két kórházat alapítson. Legfőbb figyelmét nem az anyagi javaknak szentelte, mint ahogy a siker és a karrier sem tartozott életcéljai közé. Erre tanította a családját, így is élt köztük, s így vált gyermekei szemében a legjobb hittérítővé (…) családi élete és nagylelkű keresztényi szolidaritása lebegjen példaként mindannyiunk előtt, hogy kövessük az evangéliumot.'
'Szeretem betegeimet, mert megtanítanak engem arra, hogy Istent mindig jobban szeressem; a betegben Istent szeretem, s így a beteg nekem gyakran többet segít, mint én tudok neki segíteni.'

'Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és éltünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ NAPI IMÁJA

Imádlak, végtelen Fönség,
aki nekem az orvosi hivatást jelölted ki,
s megadod a lehetőséget ahhoz is,
hogy kórházat tartsak fenn
a testvéri szeretet gyakorlására.

Mennyei Atyám,
áldj meg minden hozzám forduló
és kórházamban fekvő beteget.
Végtelen jóságodban add meg lelküknek
az örök életet és az irántad való
igaz szeretetet,
valamint testi bajaik gyógyulását,
amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.

A te mindenhatóságod
és szereteted pótolja mindazt,
amit én emberi gyöngeségem miatt
nem tudok megtenni.

Jöjj, Szentlélek,
világosíts meg mindabban,
ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!
Szűzanyám és Szent Erzsébet,
ajánljátok kérésemet
Üdvözítő Istenünk oltalmába! Amen.
 
Forrás ~ Internet

 
IMA BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ SZENTTÉ AVATÁSÉRT
 
'Hűséggel és szeretettel!

Urunk Istenünk, Te irántunk való szeretetből példaképeket és segítséget ajándékozol nekünk szentjeidben. Bizalommal kérünk, hogy szentként tisztelhessük László szolgádat Egyházadban!

 Ő mindenek fölött szeretett Téged, a képmásodra teremtett embereknek pedig teljes szívéből szolgált: betegeket gyógyított, vakok szemevilágát visszaadta, szegények támasza volt.

Hallgasd meg kéréseinket, amelyeket közbenjárásával eléd terjesztünk. Főleg pedig engedd, hogy mindig közelebbről követhessük példáját családi életünkben és munkánkban a te nagyobb dicsőségedre és embertestvéreink javára. 

Hadd lehessünk mi is, mint ő, Krisztus szeretetének tanúi szóval és tettel az emberek között. Ezt kérjük Tőled a Szűzanya és Szent József pártfogásával, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szűzanyánk és Szent József, pártfogástokba ajánljuk Boldog Batthyány László szenttéavatási ügyét! Boldog Batthyány László, Isten Szolgája! Pártfogold Isten előtt kérésünket! Amen.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és éltünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
IMA BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ SZENTTÉ AVATÁSÉRT

Urunk és Istenünk! Te, irántunk való szeretetből példaképeket adsz nekünk szentjeidben. Boldog László szolgád rendületlenül bízott gondviselő jóságodban. Gyógyító munkájának sikerét Tőled kérte és Neked köszönte meg. Azt vallotta, hogy ő csak eszköz Isten kezében.

Segítőkész szeretettel fordult embertársai felé: önzetlenül gyógyította a betegeket, támasza volt a szegényeknek, és felkarolta a lelki ínségben lévőket. Példamutató volt a házas és családi élete. Gyermekeit Isten ajándékának tekintette, és feleségével együtt igaz keresztény szellemben nevelte.

Add, Urunk, hogy Boldog László szolgád közbenjárására töltsön el minket is az igaz Isten - és emberszeretet. Életünk folyamán mindig és mindenben felismerjük szent akaratodat, készségesen elfogadjuk és teljesítsük azt. Embertársainkban pedig Krisztust lássuk és szeressük.

Bizalommal kérünk, hogy Boldog László szolgádat dicsőítsd meg azzal, hogy mielőbb a szentek társaságában tisztelhessük, és vele együtt mi is eljussunk a te országodba. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen.
 
Forrás ~ Internet 


AZ IMÁDSÁGRÓL

Akarsz-e megismerni egy olyan eszközt, amelynek segítségével a Jóistennél mindent elérhetsz? Ez az eszköz: az imádság. Az imádság által részt nyerhetsz Isten mindenhatóságából. Erről Jézus biztosít bennünket: Bizony, bizony, mondom nektek, bármit kértek az Atyától az én nevemben megteszem nektek (vö. Jn 14, 12. 13). Hiszen már ez a szó: Mi Atyánk is mutatja, hogy gyermeki szeretettel és bizalommal kell őhozzá fordulnod.

Az imádságra kivétel nélkül mindannyiunknak feltétlenül szükségünk van. Maga az Üdvözítő jelenti ki: Kérjetek és adnak nektek (Lk 11, 9). Ez nem csupán tanács, hanem parancs. Aki nem kér, az nem is kap. Erről mondja Szent Ágoston: 'Az Úristen kívánja és akarja, hogy kegyelmet nyerjünk, a kegyelemben viszont csak azt részesíti, aki könyörög érte.'

Egyesek erre azt szokták mondani: 'Isten úgyis tudja, mire van szükségem.' E kifogásra az a válaszom: Az apa is tudja, mi kell a gyermekének, és mi szerez neki örömet. Mégis elvárja, hogy mindezt kérje tőle. Ezáltal lesz ugyanis tudatossá a gyermekben: kitől kapta az adományokat, és kinek kell érte köszönetet mondani.

Van-e nagyobb jótevőnk, mint Isten? Neki köszönhetjük ugyanis minden testi-lelki javunkat. Ne késlekedjünk hát egészen ráhagyatkozni, ezeket a javakat tőle kérni, és értük minden nap őszinte köszönetet mondani.

Mások meg azt kifogásolják: 'Sokszor imádkoztam, mégsem kaptam meg, amit kértem.' S az édesapa talán teljesíti gyermekei minden kérését? Ugye csak azt, amelyik a javukra válik.

Isten végtelenül bölcs, és az ő csodálatos rendelései, útjai kifürkészhetetlenek (vö. Róm 11, 33). Ezért nyugodtan rábízhatjuk, hogy döntse el ő: kéréseink közül mi válik a javunkra. S azt adja meg nekünk.

Imádkozzál állhatatosan! Arra ugyanis nincs ígéretünk, hogy imádságunk azonnal meghallgatásra talál. Gondolj Szent Mónikára. Ő sok-sok évig imádkozott, hogy fiának elméje megnyíljék az igazság világossága előtt. S könyörgése végül is meghallgatásra talált. Fiából lett a nagy 'szent', Ágoston.

Imádkozzál teljes bizalommal! Az imádsághoz, sajnos nem elég nagy a szívünk. Pedig tudjuk, kis korsóba kevés víz fér bele, nagy korsóba több. A mi szívünket - hasonlattal szólva - a bizalom és reménység tágítja ki, hogy sok kegyelem férjen bele. A bizalmatlanság és reménytelenség viszont szűkíti a szívünk térfogatát és korlátozza a beléje áramló kegyelem mértékét.

Imádkozd a Miatyánkot, és gyakran gondolkozzál el az egyes szavak és kérelmek felett. Kéréseid között mindig Isten dicsősége és lelked üdvössége legyen a legfontosabb. Ha rég nem imádkoztál jól, kérlek, fogj hozzá. Különösen is fontos az ima kísértés idején. Aki a harcban nem használja fegyverét, azt legyőzik. Márpedig a lelki harcban az imádság a legjobb fegyver, amely soha nem hagy cserben bennünket.

Imádkozzál reggel, mikor felkelsz. A tested gondozása és ápolása mellett fontos, hogy teremtő Atyádról se feledkezzél meg. Hiszen egész nap rászorulsz az ő áldására. Ugyanilyen fontos az esti ima is. Köszönj meg Istennek minden jót, amit kaptál, és ébressz lelkedben töredelmes bánatot.

Az ima, mint a mágnes, vonzza rád és minden rászoruló emberre Isten atyai áldását.

Boldog Batthyány-Strattmann László lelki útravalója a meggyógyult betegeknek

Forrás ~ Internet 


LITÁNIA BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképe, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelője, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek
testi orvosa és lelki vigasztalója, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szegények orvosa, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzója, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a test mellett
a lélek egészségének védelmezője, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom példaképe, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdte, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz
Istent hívta segítő társának, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az ima, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozott, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás az erő forrása volt, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképe, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa példaképe, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rosszat másokról, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a szentekkel bensőséges kapcsolatban volt, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait értéktelennek tekintette, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét
a szegények között szétosztotta, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében
az Isten bölcs rendelkezését látta, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette
lelki erejét a megpróbáltatásokban, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette
lelki és testi szenvedéseit, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképe, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való átlépést, Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László!
 Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket. Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra, aki apostoli tevékenységével Szent Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között. Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Forrás ~ Internet