MIATYÁNK - AZ ÚR IMÁDSÁGA

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen.
 
ÜDVÖZLÉGY - ANGYALI ÜDVÖZLET

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. 
 
Forrás ~ Internet

 
​MÁRIA, REMÉNYSÉG ANYJA, LÉGY VELÜNK
Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük; segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében.
 
Az új világnak Hajnala, mutasd meg, hogy a reménység anyja vagy, és virrassz felettünk!
Virrassz az európai egyház fölött: legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye; teljesítse küldetését, mely arra szól, hogy
hirdesse, ünnepelje és szolgálja a remény evangéliumát, mindenki békéjére és örömére.
Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött: járják hűségesen az egység útját a kontinens egyetértésének kovászaként;
 
virrassz a fiatalok fölött, akik a jövendő reményei, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.
Virrassz a nemzetek vezetői fölött: a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jogait .
Mária, ajándékozd nekünk Jézust! Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye, ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk: ​'​Jöjj el, Úr Jézus!​'​ (Jel 22,20)
 
A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe, teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!​ Amen.​

II. János Pál pápa
 
II. János Pál szinódus utáni apostoli buzdításának befejező imája
Róma, 2003. június 28.

​A KERESZT FÉNYE LEGYEN LÁMPÁSOM​
 
Uram, te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg.
Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő felebarátaimon!
Taníts meg bűneimet megsiratva, igaz szívvel megtérni!
Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre!

Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat,
hanem megőrizzem a megszentelő kegyelem égi köntösét,
legszebb kincsemként ápolva azt!
Gyengeségemben kínod legyen az erőm.
Gyávaságomban bátorságot, szenvedésben vigaszt adjon tőrrel átszúrt szíved.
A kereszt fénye legyen lámpásom, s fájdalma út, melyen járva eltalálhatok hozzád. ​A​men.
Szent II. János Pál pápa imája 
 
Forrás ~ Internet

DICSŐSÉG - GLÓRIA

Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
 
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
 
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.
 
Forrás ~ Internet


NYÚJTSD KI MENNYBŐL A KEZEDET DRÁGA SZŰZ

1. Nyújtsd ki mennyből, ó Szent anyánk, kezedet,
meg ne utáld ínségében hívedet
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

2. Oltalomhely Isten után csak te vagy
szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess
Szent Fiadnak országába bevezess
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

4. Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?
Vétkeimnek tengerében elveszek
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

5. Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet
ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

6. Hanem nézze irgalmának tengerét
s a te buzgó könyörgésed érdemét.
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

7. És ha majdan elközelget halálom,
Kegyes Anya, te légy édes vígaszom.
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

8. Akkor segíts engem, szegény szolgádat,
kérjed értem Jézust, te Szent fiadat
Mária, Mária, Mária
Szűzanya.

VIDEÓ: 
 
 
Forrás ~ Internet
 
Ó TEREMTŐNK, HALLGASS MINKET

Ó Teremtőnk, hallgass minket sírásunkat, kérésünket! 
Most e jeles szent időben, negyven napi készületben. 
 
 Látod Uram, mi szívünket, tudod minden gyengéinket, 
add a hozzád megtérőknek bocsánatát bűneikre. 
 
Uram, sokszor megbántottunk, ím megvalljuk, segíts rajtunk, 
adj sebünkre orvosságot, igaz szívű bűnbánatot. 
 
 Nagy Úristen, engedd kérünk, akik testben most böjtölünk, 
lélekben is böjtölhessünk, minden bűntől távol legyünk. 
 
 Engedd meg ezt, Szentháromság, örök Egység, örök Jóság. 
Áldozatunk gyümölcseit, teremhessük Szent Húsvétig. Amen.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


 
IMA A KERESZTHEZ
   
Ó, Kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete!
  Kereszt, az ég dicsősége!
  Kereszt, örök üdvösség!
  Kereszt, amitől a gonoszok rettegnek!

  Az igazak támasza, keresztények világossága,
  ó, Kereszt, a megtestesült Isten
  érted lett a földön rabszolga;
  az ember általad lett a mennyben király;
  belőled árad az igazi fény
  és győzi le az átkozott éjszakát!

  Te vagy a béke köteléke,
  te egyesíted az embereket
  a közvetítő Krisztusban.
  Te lettél az a lépcső,
  amelyen az ember feljut a mennybe.

  Légy nekünk, hívőknek,
  mindig horgony és oszlop.
  Irányítsd földi tartózkodásunkat,
  vezesd bárkánkat!
  A Keresztben erősödjék hitünk,
  a Keresztben készüljön el mennyei koszorúnk!
Amen.

  Nolai Szent Paulinus
 
 IMA A SZENT KERESZTHEZ

Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és a mennyei Atya iránt kiengesztelt. Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztításának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk. 

Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál,  Az által, Aki szegekkel átverve függött rajtad. Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompítója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól. Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek birtokában most a hívő nép, a szent nemzet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad függeni akart.

Azért, ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve kitárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről.

Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely, második, félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, amelyet magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, nyeresége azoknak, akik a te isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó nehézkes testben éltek.

 Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, az ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints reánk, Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fényességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige. Amen.
 
 IMÁDLAK TÉGED, SZENT KERESZT 

 Imádlak Téged, ó Szent Kereszt, ki Uram legszentebb testével vagy felékesítve, legdrágább Vérével vagy borítva és festve. Imádlak Téged, Istenem, kit értem vittek a keresztre. Imádlak Téged, ó Szent Kereszt szeretetből, annak szeretetéért, aki az én Uram. Amen.

Forrás ~ Internet


Ó, TEREMTŐNK HALLGASS MINKET

Ó, Teremtőnk hallgass minket,
sírásunkat, kérésünket,
most e jeles szent időben,
negyvennapi készületben.

Látod Uram mi szívünket,
tudod minden gyengéinket .
Add a hozzád megtérőknek
bocsánatát bűneinknek.

Uram sokszor megbántottunk,
ím megvalljuk, segíts rajtunk.
Adj sebünkre orvosságot,
igaz szívű bűnbánatot.

Nagy Úristen engedd kérünk,
akik testben most böjtölünk,
lélekben is böjtölhessünk,
minden bűntől távol legyünk.

Engedd meg ezt Szentháromság,
örök egység, örök jóság.
Áldozatunk gyümölcseit
teremhessük szent húsvétig.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet
 
KERESZTÚTI ÉNEK
 
Kezdőének
 
Szívünk, lelkünk most kitárjuk, 
 Utad, Jézus, veled járjuk.
 Kérünk, mélyen belevéssed 
Szíveinkbe szenvedésed.
 
1. Áll a gyilkos nagy ítélet, 
Rajtunk immár igaz véred. 
 Valahányszor szavam vétett: 
Pilátusod lettem néked.
 
2. Itt van már a kereszt fája, 
Hurcolnod kell Golgotára. 
Uram, én meg puhán, restül 
 Vonakodom a keresztül.
 
3. Botlik, roskad szegény tested,
 Nem bírja a nagy keresztet. 
Földre sujtód, jaj, én voltam, 
Ki oly sokszor elbotoltam.
 
4. Ó jaj, látod jönni szemben
 Édesanyád, gyötrelemben.
 Ó csak én is véle járnék 
Krisztus után, mint az árnyék.
 
5. Vinni terhed, segítségül 
Itt van Simon Cirenébül. 
 Bárcsak én is, bűnös lélek, 
Keresztemmel követnélek.
 
6. Jámbor asszony siet hozzád, 
 Kendőjével törli orcád. 
Vajon hát én, kőszívemmel, 
Mennyi könnyet törültem fel?
 
7. Földre roskadsz másodízben,
 Értem tűrő, kegyes Isten.
 Hát én hányszor tántorultam! 
Bűneimbe visszahulltam
 
8. Sírva jöttök ki elébe, 
Jeruzsálem asszonynépe. 
Jaj, rám is szól, ami rátok:
 Magatokat sirassátok!
 
9. A keresztnek szörnyű terhe 
Harmadszor is földre ver le.
 Ested adjon szent kegyelmet, 
Hogy a bűnből talpra keljek.
 
10. Megcsúfoltak ruha nélkül, 
 Borzad szájad vad epétűl, 
 Tisztes mérték, szent szemérem, 
Mindig, mindig maradj vélem!
 
11. Édes Jézus drága testét 
Véres fára fölszegezték. 
Mi egyetlen boldogságunk, 
Szent keresztfa, sírva áldunk.
 
12. Megváltásunk már betelve: 
Jézus lelkét kilehelte.
 Újra élek kegyelméből, 
Ki szakaszt el szerelmétől?
 
13. Keresztfádról már levesznek, 
Szent Szűz szívén pihen tested,
 Bár pihennél mindig nálam, 
Tiszta szívem templomában.
 
14. Már a szent test sírba téve 
 Újon metszett szirt ölébe,
 Onnan kél fel harmadnapra, 
Halált, pokolt letiporja.
 
Záróének
 
Uram, hiszek, és remélek, 
 Én szerelmem, neked élek.
 Szánom, bánom minden vétkem,
 Légy az enyém egykor égben.
 
VIDEÓ
 
 
KERESZTÚT
 
 
Forrás ~ Internet


ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS IMÁJA

Ó Jézus,
te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel
felajánlod szavadat és tanításodat.
Ahogy a magvető nem tesz különbséget
a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet,
éppúgy te is egyformán intézed tanításod
a gazdaghoz, a szegényhez,
a bölcshöz, a tudatlanhoz,
a buzgóhoz, a lustához,
a bátorhoz és a gonoszhoz.
Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez.
Add, Uram,
hogy tanításodat figyelemmel hallgassam
és állandóan eszemben tartsam,
s erővel és bátran megvalósítsam. Amen.
 
 
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS IMÁJA ÁLDOZÁS ELŐTT

 Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, 
ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, aki között első én vagyok.
A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem;
 mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, 
sem csókot nem adok neked, mint Júdás, 
hanem mint ama gonosztevő megvallak téged:
 
Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te országodba.
Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a te országodba.
Emlékezzél meg rólam Szent, midőn eljössz a te országodba.
Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, 
hanem lelkem és testem meggyógyulására.

Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, 
valóban a te valóságos és legtisztább tested s a te valóságos elevenítő véred. 
Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára s az örök életre. Amen.
 
HIMNUSZ ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOSHOZ

Szent János, égi karok magasztalnak,
ám a földről is fogadd énekünket,
útmutatóként a szent tudománynak
   mestere voltál.

Szenvedély fűti aranyozott ajkad,
minden beszéded szeretetből sarjad,
szívedből árad, bár sebezhet is, mert
   ostor a bűnnek.

Mint az erények tükörképe fénylesz,
néped szemében érdemed dicső lesz,
mint egykor Szent Pál mindenkinek egyként
   mindene lettél.

Nem tör le téged zsarnoki gyűlölség,
általa újabb tisztességet nyersz még:
pálmát szereztél élve, száműzötten,
   vértanú szívvel.

Most imáiddal segítsd gyengeségünk,
isteni trónhoz hogy sikerrel érjünk,
s ott a szív édes dalát énekelve
   zengjük örökre. Amen.

Forrás ~ Internet


MI GYARLÓ EMBEREK

Mi gyarló emberek, kik a földön élünk,
sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk,
e világnak sok bajával küzdünk.

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk,
nincsen maradandó, állandó városunk,
mindnyájan csak jövevények vagyunk.

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,
ott van elkészítve állandó hely nékünk,
munka után az örökös bérünk.

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

Az egekben vagyon végtelen gazdagság,
melyet nékünk szerzett az isteni jóság,
ott vár reánk az örök boldogság.

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból,
szabadulást venni világ rabságából,
igyekezzünk csalárd hálójából!

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

Felvirradtak reánk szenvedés napjai,
üdvösségkeresés alkalmas órái,
távozzatok, evilág pompái!

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben

bűneinkből Istenhez kell térnünk!
Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk,
a szolgálat alá szenvedéssel hajtsuk,
Istenünkhöz teljesen hódítsuk!

. Emlékezzünk, porból lettünk,
és hogy ismét porrá is kell lennünk!
. Emlékezzünk, e szent böjtben
bűneinkből Istenhez kell térnünk!

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=5x5SncNndRw

Forrás ~ Internet


HAMVAZKODJÁL HÍVŐ LÉLEK

Hamvazkodjál hívő lélek,
mert porba tér ez az élet.
Akármennyit örvendeznél,
ne feledd, hogy porból lettél.


Hamvazkodjál, te dúsgazdag:
mert javaid cserben hagynak.
Évek szállnak, és maholnap
átadod mind földi pornak.

Hamvazkodjál, szegény ember,
viseld sorsod türelemmel:
Hamu hull a gyötrelemre
s irgalom a hű szívekre.

Örömeink mind elmúlnak,
könnyeink is porba hullnak.
Boldogok, kik megjavulnak,
hamu szaván megindulnak.

Ó, ki tested meggyötörted
s a Golgotán összetörted.
Adj nekünk is töredelmet,
testünk ellen győzedelmet.

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=cbiPOfYbk70

Forrás ~ Internet
 
 
ÉDES JÉZUS

Édes Jézus! én szerelmem, óh mily nagyon szeretlek,
te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Édes Jézus! mivel téged minden fölött szeretlek,
minden kincset és örömet érted, Jézus! megvetek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Buzgó szívvel kérlek téged, óh Jézus! örök felség!
szeretettel s kegyelemmel teljes igaz Istenség.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Minden jókat én elhagyok, veled megyek kínokra,
nagy kínokban, fájdalmakban veled megyek halálra.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Semmi ínség és erősség szerelmed nem fogyasztja,
sőt nagyobb tűz tehozzád fűz, és szívemet gyullasztja.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Ahol leszek, Jézus! téged óhajtlak és kiáltlak,
boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Benned bízom, fohászkodom, benned bízót szeressed.
Jézus! ne hagyj, velem maradj, mennyben is éljek veled.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Dalszöveg: Szentmihályi Mihály 
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

A MENNYBE' FENN A TRÓNUSNÁL

1. A mennybe’ fenn a trónusnál,
A Krisztus értem közben jár,
Nagy Főpap, égi kezesem,
Örökre biztos védelmem.

Markába véste nevemet;
Szívébe írta, nem feled.
Örökké Ő lesz pártfogóm,
Elnémul minden vádolóm,
Elnémul minden vádolóm.

2. Mikor a Sátán megkísért,
És vádol megbánt bűnökért,
Jézusra nézek, áldom Őt,
A bűneimből megmentőt.

Ő halt meg minden vétkemért,
A bűntelen a bűnösért,
Isten, a Bíró fölmentett,
Mennyei trónra ültetett,
Mennyei trónra ültetett.

3. Íme, a Bárány, Ő van ott,
Feltámadt, és üdvöt hozott,
Ő mondta: Megváltód vagyok,
Nem vonja vissza, mit adott.

A Bárány vére volt az ár,
Őnála többé nincs halál.
Krisztusban üdvöm készen vár,
Ott fenn, az Isten trónjánál,
Ott fenn, az Isten trónjánál.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ InternetSZENT ANSZGÁR - OSZKÁR PÜSPÖK - FEBRUÁR 3.
 
Szent Anszgár - Oszkár - Galliában, Amiens környékén született 801-ben, közeli rokonságban volt a híres Karoling dinasztiával. Anyját korán elvesztette, ezért apja gondoskodásából a Corbie-i kolostorban tanult. Eleinte könnyelmű és csintalan gyerek volt, de hamarosan komolyan megváltozott, mert egy álomképben Szűz Mária megfedte.

814-ben meghalt rokona Nagy Károly, ettől kezdve teljesen megkomolyodott. 13 évesen bencés szerzetes lett, 17 évesen már tanított, 21 évesen pedig már egy iskola vezetését bízták rá.

826-ban Dániában, majd 830-ban Svédországban térített. 831-ben Hamburg püspökévé választották. IV. Gergely pápa megbízásával Északnyugat-Európa apostola volt. Ezrek tértek meg a tanítása nyomán a mai Németország, Anglia, Dánia és Svédország területén. Sokat szenvedett az evangéliumot hirdetve, de ezt mindég erős lélekkel viselte el. Hamburg 845-ös feldúlása után Bréma püspöke lett.

Sokat böjtölt, keményen vezekelt, lemondásban élt. Támogatta a szegényeket, rabszolgákat váltott ki, missziós útjain halászhálók csomózásával keresett pénzt a maga és társai fenntartására. A kemény munka felőrölte erejét. Brémában halt meg 865. február 3-án, csendesen imádkozva.

'Istenünk, aki szent Oszkár püspököt arra választottad, hogy Észak népeinek megvigye a hit világát, kérünk, közbenjárására engedd, hogy szüntelenül igazságod fényében járjunk!' Amen.

Példája: 'Ha komolyan akarsz élni, nem kényeztetheted magad'

'Istenünk, te úgy rendelted, hogy Szent Anszgár - Oszkár - püspök számos népnek hirdesse az evangélium világosságát. Közbenjárására add kegyelmedet, hogy szüntelenül igazságod fényében járjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.'
 
Forrás ~ Internet

NYÚJTSD KI MENNYBŐL, Ó SZENT ANYÁNK KEZEDET

1. Nyújtsd ki mennyből, ó Szent anyánk, kezedet,
meg ne utáld ínségében hívedet
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

2. Oltalomhely Isten után csak te vagy
szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess
Szent Fiadnak országába bevezess
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

4. Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?
Vétkeimnek tengerében elveszek
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

5. Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet
ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

6. Hanem nézze irgalmának tengerét
s a te buzgó könyörgésed érdemét.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

7. És ha majdan elközelget halálom,
Kegyes Anya, te légy édes vígaszom.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

8. Akkor segíts engem, szegény szolgádat,
kérjed értem Jézust, te Szent fiadat
Mária, Mária, Mária, Szűzanya.

Rotunda Énekegyüttes - Bárdos Lajos Nyújtsd ki mennyből

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=82FJd3FhibI

Forrás ~ Internet