AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK LÉNYEGE ÉS ÖT FORMÁJA

BIZALOM

Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit

'Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne.'
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: 'Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned.'
'Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik.'

IRGALMASSÁG

Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
'Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem.'

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE

Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: 'Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon.'

A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány. A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.

'Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el.'

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE

'Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.'

2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.

'Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal.'
'Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján.'
'Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket.'

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA

'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.'

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE

'Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.'

'Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.'

Forrás ~ InternetISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

'Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok is irgalmas!' Lukács 6,36

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére a húsvét utáni vasárnapon az Isteni Irgalmasságot ünnepeljük. Mindenekelőtt azt érdemes tisztáznunk, hogy mit is jelent az irgalmasság. Sok ember ugyanis napjainkban vagy nem érti vagy félreérti, hogy mit jelent ez a fogalom, illetve tulajdonság. Mit jelent az, hogy Isten irgalmas? Mit jelent, hogy az ember irgalmat gyakorol? A félreértés oka az lehet, hogy sokan úgy vélik, gyávaságot vagy bizonyos értelemben megalkuvást jelent, ha valaki a másik embernek megbocsátja gyengeségeit, bűneit. Szerintük az igazságosság elve a legfontosabb, s ennek megfelelően a jóért jutalom, a rosszért pedig büntetés jár kivétel nélkül minden esetben. Eközben sajnos nem veszik észre, hogy az igazságosság elvének könyörtelen hangoztatása és érvényre juttatása bizony igazságtalansághoz és irgalmatlansághoz vezet. Ne essünk tévedésbe: az igazságosság fontos szempont, de szeretet nélkül, megbocsátás nélkül rossz irányba vezet.

Isten irgalmas, azaz megbocsát. Irgalmát az emberek felé gyakorolja. Az ember ugyanis szembeszáll Istennel, nem engedelmeskedik neki, nem tartja meg törvényeit. Ezáltal az ember bűnt követ el és bűnével eltávolodik Istentől. Isten irgalmas és megbocsát az embernek. Nekünk, bűnös és bűneinket megbánó embereknek szükségünk van arra, hogy Isten irgalmas legyen, megbocsásson nekünk, különben bűneink miatt büntetést érdemelnénk, és az igazságosság szerint nem volna más lehetőség. Amikor Isten megbocsát a bűnbánó embernek, akkor visszafogadja őt szeretetébe. A megbocsátás, az irgalom nem gyengeség Isten részéről, hanem szeretetéből fakadó tulajdonság és cselekedet.

Jézus szava szerint az embernek is irgalmasnak kell lennie. Amit mond, valójában az egyik legkomolyabb felszólítása felénk: 'Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok is irgalmas!' (Lk 6,36), illetve 'ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fog nektek megbocsátani' (Mt 6,14). Isten irgalmát utánozva nekünk is megbocsátónak kell lennünk embertársaink felé.

Gyakran hallani a következőt: 'Megbocsátok, de nem felejtek!' Az így vélekedők azt gondolják, hogy most pillanatnyilag nem neheztelek a másikra, nem ütök vissza azonnal, de majd alkalomadtán bosszút állok, és elégtételt veszek az engem ért sérelemért. Ez valójában nem megbocsátás! Aki érti az irgalmasság fogalmát és találkozott már az igazi irgalmassággal, azaz megtapasztalta, hogy Isten eltörli bűneit, az nem mond ilyet. A megbocsátás a bűnöknek és sérelmeknek teljes elfelejtését jelenti. Nem emlékezem többet arra, hogy a másik ember mivel bántott meg, nem említem meg többé előtte, hanem végképp kitöröltem még az emlékezetemből is. Így helyezhetjük ugyanis új alapokra emberi kapcsolatainkat, és Isten is így helyezi új alapra kapcsolatát velünk. Nem emlékezik többé bűneinkre, hanem szeretetét sugározza felénk.

Különösen fontos, hogy a világ felé tegyünk tanúságot arról, hogy hiszünk az irgalmas Istenben. Hiszünk abban, hogy mindenkinek megbocsát. Hiszünk abban, hogy irgalma és szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Hiszünk abban, hogy irgalmának köszönhetően juthatunk el az örök üdvösségre. Hiszünk abban, hogy az Egyház az irgalmasság jele a világban. Imádkozzunk a nem hívőkért, hogy ők is megtapasztalják Isten irgalmát!

Istenem, irgalmas Atyám, nagy alázattal és bűneim beismerésével indulok feléd. Tudatában vagyok annak, hogy megbántottalak téged, s csak nálad lelhetek irgalomra. Irgalmad a te végtelen szeretetednek a jele. Elhagyom a tékozlás bűnös útját, és bátran visszaindulok hozzád, aki megbocsátó irgalommal vársz rám. Rálépek arra az útra, amely feléd, az irgalomban gazdag Isten felé vezet! Taníts meg engem arra, hogy mindig meg tudjak bocsátani embertársaimnak, így fejezve ki szeretetemet feléjük! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! Amen.

Horváth István Sándor

Forrás ~ Internet 


AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETE - FAUSZTINA NŐVÉR IMÁJA

Óh Jézus, szelíd Szívedből, mint kristályból,
úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai,
ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be
irgalmas Szívedbe.

   Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek
elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem
minden lélekben a jót lássam, s segítőkész legyek.

   Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam
testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak.

   Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se
mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak.

   Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy
minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek
mások terheinek enyhítésére.

  Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy
fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a
rászorulókon.

   Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt
nyitottá szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne
zárkózhassak, sose beszéljek a saját szenvedéseimről.

Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom.
   Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem.
   Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM! Amen. SZENT FAUSZTINA NŐVÉR IMÁJA AZ IRGALMAS JÉZUSHOZ

Az Atya öléből fakadó Isteni Irgalom - bízom benned.
Isten irgalma, Isten legfőbb tulajdonsága - bízom benned.
Isten irgalma, felfoghatatlan titok - bízom benned.
Isten irgalma, a Szentháromság titkából fakadó forrás - bízom benned.
Isten irgalma, kikutathatatlan az angyali és emberi elmék előtt - bízom benned.
Isten irgalma, melyből minden élet és boldogság fakad -, bízom benned.
Isten irgalma, mely felér az egekig - bízom benned.
Isten irgalma, csodák és titkok forrása- bízom benned.
Isten irgalma, mely átfogja a világmindenséget -, bízom benned.
Isten irgalma, mely leszállt a földre a megtestesült Ige személyében - bízom benned.
Isten irgalma, mely Jézus Szívének feltárt sebéből árad - bízom benned.
Isten irgalma, mely Jézus Szívében lakozol számunkra,
de különösen a bűnösök számára - bízom benned.
Isten irgalma, mely megfejthetetlen az Oltáriszentség alapításában - bízom benned.
Isten irgalma, mely megnyilvánult az Egyház alapításában - bízom benned.
Isten irgalma, a keresztség szentségében - bízom benned.
Isten irgalma, kiengesztelődésünkben Jézus Krisztus által - bízom benned.
Isten irgalma, mely egész életünkben elkísér - bízom benned.
Isten irgalma, mely főleg halálunk óráján véd, meg minket - bízom benned.
Isten irgalma, mely az örök élettel ajándékoz, meg minket - bízom benned.
Isten irgalma, mely életünk minden pillanatában mellettünk áll - bízom benned.
Isten irgalma, mely megvéd bennünket a pokol tűzétől -, bízom benned.
Isten irgalma, a megrögzött szívű bűnösök megtérésében - bízom benned.
Isten irgalma, melyet csodálnak az angyalok,
s fel nem foghatnak a szentek -, bízom benned.
Isten irgalma, kikutathatatlan az Isteni titokban - bízom benned.
Isten irgalma, mely felemel minden nyomorúságunkból -, bízom benned.
Isten irgalma, boldogságunk és örömünk forrása - bízom benned.
Isten irgalma, mely bennünket a semmiből életre hív - bízom benned.
Isten irgalma, mely keze minden művét átfogja - bízom benned.
Isten irgalma, mely mindent, ami van, és ami lesz, megkoronáz - bízom benned.
Isten irgalma, melyben mindnyájan elmerülünk - bízom benned.
Isten irgalma, megkínzott szívek édes vigasza - bízom benned.
Isten irgalma, kétségbeesett lelkek egyetlen reménye - bízom benned.
Isten irgalma, szívek pihenője, rémületben béke - bízom benned.
Isten irgalma, a szent lelkek gyönyörűsége és elragadtatása - bízom benned.
Isten irgalma, reménytelenségben is bizalomra indító - bízom benned. Amen


 ISTENÜNK IRGALMAS ATYÁNK!

'Istenünk, irgalmas Atyánk! aki kinyilatkoztattad szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban és kiárasztottad ránk a Vigasztaló Szentlélekben,Terád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat,hogy Tebenned Szentháromság egy Isten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak Amen.'
II. János Pál pápa imája
Elhangzott Krakkóban az Isteni Irgalmasság Bazilika felszentelése alkalmával, 2oo2.augusztus 17-én. A világ felajánlása az Isteni Irgalmasságnak.
 
Szent  II. János Pál - az Isteni Irgalmasság pápája
Az Isteni Irgalmasság ünnepnapján avatják szentté II. János Pál pápát, 2014 április 27-én.

Forrás ~ Internet


AZ ISTENI IRGALMASSÁG LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát,
mint az Irgalom Anyját adtad nekünk, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol
az isteni titkok kinyilatkoztatásában, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz
az egyetemes Egyház megalapításában, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert
a keresztség és bűnbánat szentségében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben
és az egyházi rend szentségében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban,
hogy minket meghívsz a szent hitre, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek
felfrissítője és enyhítője, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása, Bízunk benned!
Isten Báránya,
aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, 
hogy megváltottad a világot a kereszten, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, 
aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében, 
Hallgass meg minket!
Isten Báránya,
aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által, 
Irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

Az Úr gyengéd irgalma van minden művén, Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.
Könyörögjünk!
Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Amen.

Forrás ~ Internet